Tekoälyn eettinen hyödyntäminen – Julkisen toimijan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjauksen mahdollisuudet

Tekoälyn hyödyntäminen tulee aiheuttamaan yhteiskunnassamme laaja-alaisia muutoksia. Tekoälysovellusten käyttöönotto muuttaa päätöksenteon muotoja ja nostaa esiin uudenlaisia vastuukysymyksiä, jotka tulisi pystyä huomioimaan jo tekoälysovellusten suunnittelussa. Alustavia tekoälyn suunnittelun ja käyttöönoton periaatteita on kyllä muotoiltu, mutta niiden soveltamista vaikeuttaa selkeiden käytäntöjen puute. Tämä teorian ja käytännön välinen kuilu on nähtävissä tekoälyn etiikan pohdinnassa tällä hetkellä. Euroopan tasolla tuotetuilla ohjeistuksilla ei ole juurikaan vaikutusta kehittäjien käytännön työhön. Juridisista säännöksistä ollaan tietoisia, mutta esimerkiksi kansalaisten ottaminen mukaan kehitystyöhön on vähäistä tai lähes olematonta. Toisaalta ymmärretään, että kehitystyön tulee olla ”käyttäjälähtöistä”, mutta haluttavuuden tai hyväksyttävyyden näkökulma tyypillisesti puuttuu kehitystyöstä.

ETAIROS-hankkeessa pohditaan, miten tekoälyä voidaan hyödyntää tavalla, joka on eettisesti kestävää ja osallisuutta tukevaa. ETAIROS tarkastelee myös sosiaalisten käytänteiden taustalla olevien teoreettisen kysymysten sisältöä ja liittämistä käytännön vaatimuksiin. Oleellinen kysymys on, millaisia lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia tekoälyllä nähdään tai toivotaan olevan kansalaisiin, yhteiskuntaan ja ihmisyyteen.

Lainsäädäntöön perustuvan sääntelyn rinnalle hankkeessa kehitetään tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen pehmeän ohjauksen muotoja. Samalla luodaan yleisiä toiminta- ja suunnittelumalleja, joiden varassa tekoälypohjaisia järjestelmiä ja sovelluksia voidaan ottaa käyttöön ja hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla.

Yhteiskehittäminen on käynnistynyt hankkeen kumppaneiden kanssa

ETAIROS-hankkeen ensimmäiseen yhteiskehittämisen foorumiin osallistui lähes 50 päättäjää, yksityisen sektorin toimijaa, suunnittelijaa ja teknologiakehittäjää.  Foorumissa koottiin tekoälyn eettisesti kestävää hyödyntämistä koskevia ajankohtaisia tarpeita ja toiveita, joita julkista ja yksityistä sektoria edustavilla yhteistyökumppaneilla esiintyy. Forumissa käytiin vilkasta keskustelua tekoälyn mahdollisuuksista, mutta erityisesti sen käyttöön liittyvistä ajankohtaisista ongelmista ja vielä ratkaisemattomista kysymyksistä.

Monet ETAIROS-hankkeen yhteistyökumppanit joutuvat toiminnassaan jatkuvasti pohtimaan MyDataan ja erilaisia lupamenettelyjä ja -tarpeita koskevia kysymyksiä. Yhteistyökumppanit kokevat tarvitsevansa tukea muun muassa siinä, kuinka datan keräämistä pitäisi ohjeistaa ja millaisia käytännön toimintaohjeita olisi laadittava. Yhteistyökumppani Kela tarjoaa tarkasteluun oman näkökulmansa. ”Tutkimme tekoälyn hyödyntämistä mm. koneoppimisen, konenäön ja tekstianalytiikan keinoin,” kertoo Sauli Jäppinen Kelasta. ”ETAIROS-yhteistyön toivomme edistävän eettisiä tarkasteluja koskien mm. etuuskäsittelyprosessin tehostamista koneoppimisen keinoin sekä riskiryhmien, esim. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistamista palveluohjauksessa.”

Lisäksi foorumissa tunnistettiin muun muassa seuraavia tekoälyn käyttöön liittyviä eettisiä haasteita ja kysymyksiä: Miten tekoälysovelluksissa voidaan käyttää laadukasta, kattavaa ja tasapainoista aineistoa, jolla vältetään vinoutunut päätöksenteko? Miten varmistutaan, että ihmiset ymmärtävät, mihin tarkoituksiin heidän luovuttamiaan henkilökohtaisia tietoja käytetään? Millaisiin ongelmiin tekoälyn käyttö voi johtaa, kun arvioidaan ja ennakoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita? Ovatko riskinä itseään toteuttavat ennusteet? Onko joskus eettisesti perustellumpaa olla käyttämättä dataa kuin käyttää sitä? Miten tekoälyä voidaan hyödyntää päätöksenteossa? Millaisia rajoja lainsäädäntö asettaa? Pitääkö asiantuntijan luottaa tekoälysovelluksen ehdottamaan vai omaan ammattitaitoonsa pohjautuvaan ratkaisuun? Voivatko tekoälyn tekemät päätökset olla hyväksyttävämpiä kuin ihmisten tekemät päätökset?

ETAIROS-konsortiossa on aloitettu eettisen arviointikehikon luominen. Kehikon eri tasot kytkeytyvät kysymyksiin toiminnan tavoitteesta: yritetäänkö estää jotakin tapahtumasta, säilyttää jotakin, edistää jotakin vai tuottaa jotakin uutta. Jatkossa kehitettävä formaali teknologian suunnittelumalli voidaan koostaa eettisen arviointikehikon sisältämien kysymysten pohjalta.

Lisää yksityiskohtia toiminnasta löydät ETAIROS-vaikuttavuuskertomuksista:

ETAIROS 2020

Yhteiskehittämisen foorumista alkanut yhteistyö kumppaneiden kanssa jatkuu ja ETAIROS työskentelee kuudella teema-alueellaan konkreettisten ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisuesitysten muotoilemiseksi. Seuraavaksi mm. tunnistetaan ja kehitetään yhteisinnovaatiotyöpajoissa keinoja siihen, miten organisaatioiden sisäisiin toimintaprosesseihin voidaan sisällyttää vastuullinen ja eettinen toimintamalli.

Kansalaisten äänen tuominen suunnittelu- ja innovaatioprosessiin vahvistuu, sillä ETAIROS järjestää vuoden 2020 alussa avoimen dialogifoorumin, jossa keskustellaan ETAIROS-hankkeen kysymyksistä ja teemoista. Keskustelun laajentaminen jatkuu tekoälyn soveltamisen eettisistä kysymyksistä myös kesän Suomi Areenassa. Keskustelutilaisuudet rikastuttavat ETAIROS-hanketta laajentamalla näkökulmia ja luomalla molemminpuolista ymmärrystä tekoälystä ja sen soveltamiseen liittyvistä eettisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä.