Yhteystiedot

Jyrki Nummenmaa

Konsortion johtaja

Professori, Tietojenkäsittelyoppi, Tampereen yliopisto

+358 40 527 7999

Jaana Hallamaa

Konsortion varajohtaja, Tutkimusalueen koordinaattori

Professori, Systemaattinen teologia, Helsingin yliopisto

+358 50 318 5655

Jaana Hallamaa

Konsortion varajohtaja, Tutkimusalueen koordinaattori

Olen sosiaalietiikan professori Helsingin yliopistossa. Olen tutkinut muun muassa eurooppalaisen aateperinnön vaikutusta yhteiskuntaetiikkaan, persoonan käsitettä etiikassa, yhteistoiminnan filosofisia ja eettisiä ehtoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä. Olen kirjoittanut yli 10 lukion filosofian oppikirjaa työryhmän kanssa. Olen toiminut pitkään (jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana) erilaisissa eettisissä neuvottelukunnissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Julkisen sanan neuvosto, Opetusalan eettinen neuvottelukunta ja Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta). Olen Finnish Center of Artificial Intelligence –yhdistyksen Ethical Board-elimen jäsen.

Olen kiinnostunut tekoälyn ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistoimintaa muistuttavista suhteista erityyppisissä kommunikaatio- ja päätöksentekojärjestelmissä. Tutkin myös, minkätyyppisiä virheitä ja erehdyksiä tekoälyavusteisessa toiminnassa esiintyy ja kuinka niitä voitaisiin tunnistaa, ehkäistä ja korjata.

Professori, Systemaattinen teologia, Helsingin yliopisto

+358 50 318 5655

Jaana Leikas

Tutkimusalueen koordinaattori

Dosentti, Johtava tutkija, VTT Oy

+358 40 750 0211

Jaana Leikas

Tutkimusalueen koordinaattori

Olen taustaltani kognitiotieteestä väitellyt filosofian tohtori ja sydämeltäni humanisti. Olen VTT:llä johtava tutkija ja pitkän linjan vtt-läinen: aloitin ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimuksen parissa, josta olen siirtynyt suunnitteluajattelun kautta etiikan ja vastuullisuuden tutkijaksi.

Hallinnollisesti olen VTT:n osahankkeen johtaja. Vastaan myös Governance-työpaketin edistymisestä yhdessä VTT-tiimin kanssa. Toivon mukaan olen myös kyselijä, keskustelun hämmentäjä ja yhteistyön edistäjä. Uskon tiimityöhön!

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen ja teknologian välisestä suhteesta sekä siitä, miten uudet teknologiat muotoutuvat arjessa: millaisia eettisiä kysymyksiä niiden hyödyntäminen nostaa esiin ja miten tätä voidaan ennakoida. Etairosissa minua kiinnostaa se, miten luottamus syntyy ja säilyy ihmisen, yhteiskunnan ja tekoälyn rajapinnassa, ja miten tätä luottamusta voidaan edistää ja ylläpitää. Pohdin myös sitä, miten kansalaisten – yhteiskunnan marginaalissakin elävien – ääni saadaan tässä keskustelussa kuuluvaksi. Olen myös äärimmäisen kiinnostunut tekoälyn käytön eettisistä perussäännöistä.

Dosentti, Johtava tutkija, VTT Oy

+358 40 750 0211

Pertti Saariluoma

Tutkimusalueen koordinaattori

Professori, Kognitiotiede, Jyväskylän yliopisto

+358 50 373 2142

Jaakko Peltonen

Tutkimusalueen koordinaattori

Professori, Tilastotiede ja data-analytiikka, Tampereen yliopisto

+358 50 362 3628

Nadezhda Gotcheva

Tutkimusalueen koordinaattori

Research Team Leader, VTT Oy

+358 40 132 6030

Antero Karvonen

Tutkimusalueen koordinaattori

Tutkija, VTT

+358 50 478 3711

Muut hankkeessa mukana olevat tutkijat

Johanna Friman

yliopisto-opettaja, Oikeustiede, Turun yliopisto

Raine Haikarainen

tutkija, Helsingin yliopisto

Raine Haikarainen

tutkija, Helsingin yliopisto

Olen tutkijatohtori Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Väitöskirjassani tutkin viestintään ja viestintäteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Akateemisen tutkimuksen lisäksi olen tietokirjailija ja ilmailutoimittaja sekä toiminut erilaisissa ilmailuorganisaatioissa.

Toimin tutkijana Etiikka-työryhmässä. Tutkin kaupallisen ilmailun piirissä syntyneitä turvallisuusmalleja ja millä tavoin ne ovat heijastuneet korkean luotettavuustason organisaatioiden kehittymiseen. Kuvailen samalla keskeisiä onnettomuusteorioita ja yritän niiden kautta ymmärtää ihmisen ja vaativan teknologian yhteistoimintaa.

Minua kiinnostavat ilmailuteknologian herättämät kysymykset ihmisen vastuullisuudesta, rajallisuudesta ja yhteisöllisestä vuorovaikutuksesta. Ilmailun turvallisuuskulttuuri on tutkimuskohteena mielenkiintoinen. Sen historia on lyhyt, mutta dynaaminen. Voimakkaasti kasvava kaupallinen ilmailu nostaa esiin eettiset ja eksistentiaaliset kysymykset ihmisen ja yhä autonomisemman teknologian suhteista.

+358 40 553 9464

Tomi Janhunen

professori, Tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopisto

Taina Kalliokoski

tutkijatohtori, sosiaalietiikka, Helsingin yliopisto

Taina Kalliokoski

tutkijatohtori, sosiaalietiikka, Helsingin yliopisto

Olen sosiaalietiikan tutkija Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Väitöstutkimuksessani muotoilin filosofisen analyysin keinoin yhteisöllisyyden, yhteistoiminnan ja ihmisen hyvän suhteita. Tieteellisen tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen lisäksi olen työskennellyt tutkimuksen popularisoinnin ja uskontojournalismin parissa.

Minua kiinnostaa, millaisia moraalifilosofisia ja arvoihin liittyviä taustaoletuksia on viime vuosina julkaistuissa tekoälyn eettisissä ohjeissa ja miten mallintaa eri tahojen välistä yhteistoimintaa, jolla tekoälyjärjestelmiä kehitetään kestävämmiksi.

+358 294124019

Santtu Lehtinen

Tutkija, Research Scientist, VTT

Santtu Lehtinen

Tutkija, Research Scientist, VTT

Työskentelen tutkijana VTT:llä Innovaatiot ja Etiikka -tiimissä. Oma työni keskittyy etenkin turvallisuuden, tieteen ja teknologian eri teemoihin. Taustaltani olen valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta (VTM 2018) ja suoritan lisäksi tällä hetkellä Strategisen analyysin maisteriohjelmaa Jyväskylän yliopistossa. VTT:llä toimin useissa turvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvissä projekteissa esimerkiksi kaksikäyttöteknologioiden, rajaturvallisuuden ja genominmuokkaustekniikoiden parissa.

ETAIROS-hankkeessa työskentelen ennakointitutkimuksen parissa. Tavoitteenamme on luoda tulevaisuuden skenaarioita tekoälyn soveltamisen tutkimiseksi eri temaattisissa konteksteissa, mukaan lukien turvallisuus, hallinta ja ikääntyminen.

Mari Myllylä

tutkijatohtori, kognitiotiede, Jyväskylän yliopisto

Mari Myllylä

tutkijatohtori, kognitiotiede, Jyväskylän yliopisto

Työskentelen tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Olen mukana ETAIROS-hankkeen suunnitteluajattelua ja -metodeja kehittävässä työryhmässä. Väitöskirjassani käsittelin kehollisen mielen mentaalisen representaation informaatiosisältöjä graffititaiteen kokemuksessa. Jatkan mielen sisältöjen ja ajatteluprosessien tutkimista selvittäessäni nyt, mitä ja miten ihmiset ajattelevat ilmastonmuutoksesta, sekä millaisia virheellisiä ajattelumalleja ja -prosesseja ihmisillä on ilmastonmuutokseen liittyen.

Ennen akateemista uraani työskentelin pitkään erilaisissa suunnittelutehtävissä, kuten graafisen ja web-suunnittelun, prosessikehityksen, sekä käyttäjäkokemus- ja palvelumuotoilun parissa.

Mika Nieminen

Research Team Leader, VTT

Timo Nummenmaa

yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

Pietari Pikkuaho

Tutkija, VTT

Pietari Pikkuaho

Tutkija, VTT

Työskentelen tutkijana VTT:n ’Innovaatioiden vastuullisuus ja eettiisyys’-tiimissä. Työssäni keskityn tekoälyn eettisiin ongelmiin, digitalisaatioon, innovaatioihin ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Olen taustaltani valtiotieteiden maisteri ja valmistuin Turun yliopistosta 2020. Keskityin opinnoissani erityisesti teknologian aiheuttamaan yhteiskunnalliseen muutokseen, digitalisaatioon ja hybridivaikuttamiseen sekä mis- ja disinformaatioon.

ETAIROS-hankkeessa työskentelen tekoälyn ohjausta ja sääntelyä koskevien kysymyksien parissa ja ”10 Pulmaa Tekoälystä”-podcastin hostina. Olen kiinnostunut tekoälystä, kestävän yhteiskunnallisen muutoksen haasteista ja teknologisista innovaatioista.

+358 50 5605162

Nina Rilla

erikoistutkija, VTT

Nina Rilla

erikoistutkija, VTT

Työskentelen erikoistutkijana VTT:llä eettisten ja vastuullisten innovaatioiden parissa. Koulutukseltani olen kansainvälisestä liiketoiminnasta väitellyt kauppatieteiden tohtori. Olen työskennellyt noin 15 vuotta erilaisissa innovaatiotoimintaa ja -järjestelmiä tarkastelevissa hankkeissa. Oppeja innovaatioista on kertynyt laajasti niin kotimaisissa kuin ulkomaisissa projekteissa.

ETAIROS-hankkeessa olen autonomiset järjestelmät case-alueen vetäjä, jossa keskitymme tekoälyn etiikkaan maa- ja meriliikenteessä.

Minua kiinnostaa oppia miten tekoälyä hyödynnetään autonomissa järjestelmissä ja mitä se merkitsee näiden järjestelmien käyttäjille. On myös kiinnostavaa kuulla eri käyttäjäryhmiltä mitä tekoälyn etiikka heille merkitsee. Haluan osaltani olla vaikuttamassa siihen, että käännämme tekoälyn soveltamiseen liittyvän keskustelun haasteiden sijaan vastuullisten mahdollisuuksien pohtimiseen.

+358 400 984098

Henrikki Salo-Pöntinen

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Henrikki Salo-Pöntinen

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Työskentelen väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopistossa informaatioteknologian tiedekunnassa ja ETAIROS-hankkeessa olen osa suunnitteluajattelua ja -metodeja tarkastelevaa työryhmää. Olen taustaltani sosiaalietiikan maisteri Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Jatko-opintojani suoritan puolestaan kognitiotieteiden parissa.

Väitöstutkimuksessani tarkastelen ja jäsennän tekoälyn eettisen suunnittelun taustaoletuksia ja käytäntöön viemisen ennakkoehtoja. Teknologioiden kehitystyössä eettisen kehittämisen teoriat ja käytännöt eivät useinkaan kohtaa, sillä sitä varten tarvitaan monitieteisiä lähestymistapoja ja osaamista, joiden tunnistaminen, kehittäminen ja implementointi on haastavaa. ETAIROS-hanke ja sen sidosryhmät mahdollistavat useita tieteenaloja yhdistävän tekoälyn kehitystyön tarkastelun käytännössä tarjoten ainutlaatuisen ympäristön suunnittelumetodien kehittämiselle.

Toni Selkälä

tohtorikoulutettava, Oikeustiede, Turun yliopisto

Anton Sigfrids

Tutkija, VTT

Anton Sigfrids

Tutkija, VTT

Työskentelen tutkijana VTT:llä eettisten ja vastuullisten innovaatioiden parissa. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri sosiologian oppialalta. VTT:llä olen pääasiallisesti tehnyt tutkimusta terveyden edistämisen toimintamalleihin ja yhteiskunnalliseen muutokseen liittyen.

ETAIROS-hankkeessa toimin tutkijana tekoälyn ohjausta ja sääntelyä sekä ikääntymistä koskevien kysymysten parissa. Minua kiinnostavat tekoälyä ohjaavat arvot ja periaatteet sekä ihmisten ja yhteisöjen kuuleminen ja vaikutusvalta päätöksenteossa.

+358 401547638

Jari Stenvall

professori, Hallintotiede, Tampereen yliopisto

Mika Viljanen

apulaisprofessori, Oikeustiede, Turun yliopisto

Nina Wessberg

erikoistutkija, VTT

Nina Wessberg

erikoistutkija, VTT

Olen erikoistutkija VTT:llä, jossa olen ollut tutkimustehtävissä hieman yli 20 vuotta. Ensimmäiset kymmenen vuotta toimin riskienhallinnan tutkimusalueella, jolloin mm. tein väitöskirjani teollisuuden häiriöpäästöjen hallinnasta ja ympäristöriskianalyyseistä. Väittelin Tampereen yliopistoon ympäristöpolitiikan oppiaineessa hallintotieteisiin filosofia sivuaineena. Olen suorittanut myös diplomi-insinöörin tutkinnon ympäristötekniikasta.

Viimeiset kymmenen vuotta VTT:llä olen työskennellyt ennakoinnin ja sosioteknisen muutoksen tutkimuksen parissa. Tällä hetkellä olen tutkimusryhmässä, joka keskittyy erityisesti vastuullisuuteen ja etiikkaan. ETAIROS-hankkeen lisäksi tutkin meneillään olevissa projekteissani genominmuokkaustekniikoiden tulevaisuutta ja uusien proteiinien vastuullista kehittämistä.

ETAIROS-hankkeessa työskentelen ennakoinnin tutkimusalueella, jossa luomme skenaarioita tekoälyn tulevaisuuteen, ja kirjoitamme joka kuukausi signal post -kirjoituksen jostain tekoälyn tulevaisuutta ennakoivasta teemasta.

Minua kiinnostaa oppia mitä tekoäly voi olla ja miten se voi parhaassa tapauksessa tehdä ihmisten elämästä ja elinympäristöstä nykyistä paremman.

040 724 8185