VTT:n raportti: arvokeskustelu edistäisi tekoälyn hyväksyttävyyttä autonomisessa liikenteessä

Tarkastelimme tekoälyyn ja autonomisiin järjestelmiin liittyvien arvojen muodostumista raitiovaunuliikenteessä, yksityisautoilussa ja meriliikenteessä. Kävimme arvokeskustelua erityisesti käyttäjien kanssa, sillä halusimme tietää kuinka hyväksyttävänä he pitävät autonomisia järjestelmiä.

Suuret muutokset päivittäisessä arjessa, kuten liikkumisessa ja liikenteessä, herättävät aina paljon tunteita ja ajatuksia. Keskusteluissa ei kuitenkaan noussut esille kriittistä ja täysin tekoälyä ja autonomiaa tyrmääviä näkökulmia. Vaikka tekoäly herätti huolta, käyttäjät kokivat kehityksen mahdollisuutena.  Ihannetilanteessa autonominen liikenne yhdistäisi ihmisiä eristämisen sijaan, ja helpottaisi ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta.

Turvallisuus nousi ymmärrettävästi yhdeksi tärkeimmistä arvoista. Tieliikenteessä autonomisiin ratkaisuihin liittyi kuitenkin vaihtokauppa arvojen välillä: autonomiset ratkaisut voisivat lisätä tieliikenteen turvallisuutta, mutta yksityisyyden ja valinnanvapauden kustannuksella.

Tekoälyn tuomat muutokset ja edistysaskeleet koskettavat useita yhteiskunnan osa-alueita, myös liikennettä. Avoin ja monipuolinen kansalaiskeskustelu tulevaisuuden odotuksista edistäisi uuden, ehkä pelottavankin, teknologian hyväksyttävyyttä.

Katsaus on toteutettu strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ETAIROS-tutkimushankkeessa, jonka keskeinen tavoite on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä ymmärrystä eettisistä käytännöistä ja periaatteista tekoälyn suunnittelussa ja käytössä.

 

Salonen, T-T., Rilla, N., & Pikkuaho, P. (2023). Eettinen tekoäly autonomisissa järjestelmissä. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology No. 418 https://doi.org/10.32040/2242-122X.2023.T418

https://cris.vtt.fi/en/publications/eettinen-teko%C3%A4ly-autonomisissa-j%C3%A4rjestelmiss%C3%A4