Global Ethics Day – Nyt koppi etiikasta!

On tärkeää kuulla mitä toisten paikalta näkyy.

Lokakuun kolmantena keskiviikkona järjestettävä vuosittainen Global Ethics Day lisää eettistä tietoisuutta yksilöiden ja organisaatioiden toimien kautta. Carnegie International Ethics Council -järjestön luoma maailmanlaajuinen etiikan päivä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014, jotta se auttaisi lisäämään tietoisuutta etiikasta ja varmistamaan, että etiikalla on merkitystä – niin jokapäiväisessä elämässä, yritysten päätöksissä kuin lakien ja toimintatapojen muodostamisessa. Tänä vuonna maailmanlaajuista etiikkapäivää vietetään keskiviikkona 20 lokakuuta.

Yksi Carnegie International Ethics Councilin pohdittavaksi nostamista kysymyksistä koskee inhimillistä digitalisaatiota. Tekoälyn käytön koordinointi yhteiskunnassamme tulisi olla oikeudenmukaista, puolueetonta ja avointa. Tämä tarkoittaa lukuisten erilaisten eettisten kysymysten tarkastelua. Näitä ovat esimerkiksi kansalaisten itsemääräämisoikeus, tietoinen suostumus, yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille, käyttäjien suojaaminen ja yksityisyyden suoja.

Tekoäly mahdollistaa erilaisten ratkaisujen ja sovellusten kautta monia vaihtoehtoja ympäristömme ja yhteiskuntamme kehittämiseen. Tekoälyn hyödyntämisellä haetaan tehokkuutta tietojen käsittelyyn ja yhdistämiseen, mahdollisuutta seurata ja puuttua riskeihin. Tekoälyn positiivinen vaikutus voidaan skenaarioiden perusteella nähdä palveluiden ja sähköisen hallinnon laadun parantumisena sekä taloudellisen hyödyn tuottamisena koko yhteiskunnalle. Yhteiskunnan näkökulmasta tekoälyltä odotetaan tukea päätöksentekoon automatisoimalla prosesseja ja tehtäviä sekä yksinkertaistamalla prosesseja. Isojen tietomassojen käsittelyn edut kertyvät siitä, että entistä suurempia tietomääriä käsitellään entistä rajoitetummassa ajassa. Parhaimmillaan tekoälyn käyttö johtaa julkisten palvelujen laadun parantumiseen, julkisen arvon luomiseen ja kestävyysetuihin.

Tiedetään, että tekoälyn hyödyntämisellä on suoria ja epäsuoria vaikutuksia kansalaisten kohteluun, oikeuksiin ja mahdollisuuksiin. Siksi esimerkiksi Euroopan komission mukaan inhimillisten arvojen tulisi olla keskeisessä asemassa tekoälyjärjestelmien kehittämisessä, käyttöönotossa, käytössä ja valvonnassa.

ETAIROS-tutkimushanke toteutti yhdessä Valtiovarainministeriön kanssa viime keväänä julkisen sektorin tietohallinnosta vastaaville henkilöille kyselyn, jossa selvitettiin tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä näkökulmia. Kyselyn mukaan tekoälyn käytön vaikutuksia julkisessa hallinnossa, etenkin kunnissa, on toistaiseksi selvitetty vain vähän, osittain siitä syystä, että tekoälyn hyödyntäminen on vasta suunnittelun tasolla, eikä tekoälyä ole laajamittaisesti vielä otettu käyttöön. Kunnat kaipaavat tukea tähän keskusteluun.

Positiivisen eettisen vaikutuksen maksimoimiseksi tarvitaan eettistä johtamista ja innovatiivisia työkaluja ja kehitysalustoja tulevaisuuden tarpeiden ja tekoälyn vaikutusten ymmärtämiseen. Tämä edellyttää oikeanlaista organisaatioiden eettistä agendaa, sen varmistamista, että tietämys tekoälystä ja tekoälyyn eettinen visio on oikealla tasolla. Organisaatiolta edellytetään siksi sitoutumista tiettyjen arvojen noudattamiseen, avoimuutta ratkaisujen valinnoissa, ratkaisujen selittämistä ja sidosryhmien osallistamista keskusteluun. Ennen kaikkea edellytetään uskottavuutta, hyvin perusteltuja, realistisia ja toteuttamiskelpoisia näkemyksiä. Tätä ymmärrystä tukemaan tarvitaan lisää empiiristä ja selittävää tutkimusta tekoälyn käytöstä, läpinäkyvyyttä tutkimustietojen jakamisessa, sekä tietoa parhaista käytännöistä käytön riskien hallitsemiseksi.

Tekoälyn suunnitteluun, kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyy aina ristiriitaisia kysymyksiä, sillä tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa on kyse ihmisen toiminnasta ja tätä toimintaa tukevan teknologian kehittämisestä. Erityisesti hallintoalalla tarvitaan tutkimusta, joka tunnistaa eri yhteisöjen kulttuuriset herkkyydet ja tuo nämä mukaan tekoälykehitykseen. Jokaisella tekoälysovelluksella on luonnostaan myös eettinen puolensa. Kun julkishallinnossa kehitetään tekoälyratkaisuja, otetaan samalla vahvasti kantaa siihen, millaista tulevaisuuden maailmaa halutaan rakentaa. Siksi teknologian haltuun ottamista koskevissa kysymyksissä tarvitaan selkeitä eettisiä näkemyksiä, joiden perusteella teknologian päämäärät voidaan valita.

Jokainen meistä voi vaikuttaa omalta paikaltaan yhteiskuntamme digitaaliseen kehittymiseen. Carnegie International Ethics Council nostaa jokaisen harkittavaksi seuraavat kysymykset: Mitä etiikka sinulle merkitsee? Mikä on maailman kiireellisin eettinen haaste tänään?

Tekoälyn eettinen tarkastelu voi olla iteratiivinen matka, jossa sidosryhmien osallistaminen mahdollisimman laajasti monialaiseen ja moninäkökulmaiseen keskusteluun tekoälyn toivotuista vaikutuksista on olennainen tekijä merkityksellisen lopputuloksen aikaan saamiseksi. Jokaisesta uudesta kysymyksestä tai kommentista saattaa syntyä uusia polkuja ja uutta ymmärrystä. Kukaan muu ei voi seisoa sillä paikalla, jossa sinä seisot: On tärkeää kuulla, mitä siltä paikalta näkyy.

 

Blogin kirjoittaja Jaana Leikas on johtava tutkija VTT:llä sekä ETAIROS-tutkimushankkeen VTT:n projektipäällikkö.