Vastuullinen ja koordinoitu politiikka vahvistaa tekoälyn laaja-alaista hyödyntämistä

Lähtökohtaisesti Suomessa on hyvät valmiudet ja voimavarat sekä kehittää että ottaa käyttöön tekoälysovelluksia. Odotettavissa olevia hyötyjä voidaan kuitenkin kasvattaa ja riskejä minimoida koordinoimalla eri politiikkatoimia nykyistä selvemmin. ETAIROS-tutkimushanke suosittelee viittä politiikkatoimea tekoälyn laaja-alaiseen hyödyntämiseen ja yritysten liiketoiminnan edellytyksien vahvistamiseen.

Tekoäly on yksi kansallisen innovaatiopolitiikan kasvuportfolion osa-alueista. Käynnissä on useita kansallisia kehittämistoimia, jotka pyrkivät tukemaan Suomen tavoitetta olla tekoälyn soveltamisen kärkimaa.

Tekoälyn kehittämiseen tarkoitetut sääntely- ja ohjausmekanismit ovat kuitenkin maassamme vielä keskeneräisiä. Puutteet heijastuvat uusien teknologioiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Liiallinen varovaisuus, osaamisen puute ja epätietoisuus tekoälyn hyödyntämisestä eettisesti ja vastuullisesti ovat selkeitä pullonkauloja. Tekoälyä tarjotaan ratkaisuksi monimutkaisiin ongelmiin, mutta kokonaisuutta ei välttämättä hallita, minkä vuoksi kehittäminen on usein sattumanvaraista.

ETAIROS-hankkeessa laadittu policy brief suosittelee  politiikkatoimien koordinointia ja investoimista alan kehitykseen seuraavia toimenpiteitä hyödyntäen:

  • Tekoälypolitiikan valtakunnallisen neuvottelukunnan perustaminen. Neuvottelukunnan tehtävänä tulisi olla eettisesti kestävän ja vastuullisen tekoälypolitiikan muotoileminen, toimenpidesuositusten antaminen sekä niiden koordinoiminen ja seuranta.
  • Tekoälyn kasvuohjelman laatiminen. Kasvuohjelman tavoitteena tulisi olla teknologisen kehityksen vastuullinen hyödyntäminen, uusien kasvuyritysten tukeminen, palveluiden uudistaminen sekä nämä tavoitteet mahdollistava lainsäädäntö.
  • Monialaisen yhteistyön vahvistaminen ja ekosysteemien kehittäminen. Yrityksiä ja julkisia toimijoita yhdistäviä palvelu-, liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemejä tulisi vahvistaa. Ekosysteemit auttavat tunnistamaan ja saattamaan yhteen toisiaan täydentävää osaamista, nopeuttamaan innovaatioiden ja palveluiden luomista ja edistämään uusien kasvuyritysten perustamista.
  • Tekoälyn vaikutusten ennakoinnin ja arvioinnin tehostaminen. Mahdollisia hyötyjä ja riskejä tulisi arvioida niin etu- kuin jälkikäteen. Samalla kun tekoälyratkaisujen ennakointia kehitetään, on luotava mahdollisimman yksikäsitteisiä laadunarviointikriteereitä ja vaikutusten seurantamittareita.
  • Alan koulutuksen kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen. Keskeisiä toimia tulisi olla laaja-alainen peruskoulutuksen uudistus sekä osaamisen kehittymisestä huolehtiminen niin toisen asteen koulutuksessa, korkeakouluissa kuin elinikäisen oppimisen ratkaisuissa. Lisäksi osaamisen syventäminen tulisi liittää osaksi korkeakoulujen ja oppilaitosten koulutus- ja tutkimusstrategioita.

Lue lisää mitä toimia tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistäjänä edellyttää.

ETAIROS Policy Brief: Suomeen tarvitaan koordinoitu, vastuullisuutta korostava tekoälypolitiikka