AuroraAI –suomalaisten tarpeiden kartoittaja ja hoitaja 2022?

Signal post, Syyskuu 2020.

Valtiovarainministeriö on asettanut Suomelle kunnianhimoisen tavoitteen. Tavoite kuuluu: AuroraAI-ohjelmassa luodaan tekoälyn hyödyntämiseen pohjautuvat toimintamallit mahdollistamaan maailman paras julkinen hallinto. Ohjelma alkoi tänä vuonna ja sen tulokset ovat kansalaisten käytettävissä tavoitteen mukaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kahden vuoden aikana kehitetään toimintamalli, jolla järjestetään julkisen hallinnon toiminta tukemaan tekoälyavusteisesti ihmisten elämäntapahtumia yhtenä kokonaisuutena. Mukana ovat yksittäisten kansalaisten lisäksi myös erilaisten organisaatioiden liiketoimintatapahtumat.

Ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa todetaan, että AuroraAI vahvistaa edellytyksiä ratkoa yhteiskuntamme vaikeita kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi valtiontalouden kestävyysvajeeseen, väestön ikääntymiseen ja nuorten syrjäytymiseen. Suunnitelmassa uskotaan, että luomalla hallinnon rajat ylittäviä tilannekuvia ihmisten todellisista tarpeista ja hyvinvoinnin tilasta, pystytään vastaamaan kysymyksiin.

Ohjelman aloitustilaisuuden esittelykalvoissa kerrotaan, että tekoäly auttaa syventämään ymmärrystämme ihmisten todellisista tarpeista. Toimeenpanosuunnitelmassa puolestaan todetaan, että AuroraAI:n avulla ihmiset saavat uudenlaisen tavan huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan sekä sujuvia, vaikuttavia ja oikea-aikaisia palvelukokonaisuuksia elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin. Samalla palveluntarjoajille luodaan kyvykkyys muodostaa asiakaslähtöisiä ja dynaamisesti muodostuvia palveluketjuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palveluntarjoajat voivat AuroraAI:n tuottaman tiedon avulla myös johtaa dynaamisesti toimintaansa ajantasaiseen tietoon perustuen.

AuroraAI:ssä on siis tavoitteena keskittää julkisen hallinnon palveluiden polut yhteen järjestelmään ja personoida ne käyttäjän tarpeiden mukaan. Tekoälyä siinä on se, että jokaiselle meistä suomalaisista, ja Suomessa asuvista, tehdään sähköinen tunniste, joka mahdollistaa digitaalisten määritteiden kiinnittämisen tähän tunnisteeseen. Näitä tietoja yhdistelemällä tekoäly suosittaa kansalaiselle tiettyä palvelupolkua.

Tähän liittyy lukematon määrä lainsäädännöllisiä, tiedollisia, hyväksyttävyyteen ja eettisyyteen liittyviä haasteita. AuroraAI on valtava kokonaisuus, joka edellyttää asiantuntemusta erilaisilta ihmisen elämään liittyviltä sektoreilta. Tämä onkin yksi AuroraAI:n kunnianhimoisista tavoitteista: poistaa siilot julkisesta hallinnosta ja palveluista, ja yhdistää toimijaverkostoon myös yksityisen sektorin toimijat. AuroraAI:n avulla palvelujen saanti yksinkertaistuu ja tehostuu. Kenties algoritmin avulla oivallamme myös jotain uutta tarpeistamme.

Samaa tulosta on tavoitellut Suomi.fi-sivusto, johon on koottu ihmisen tarpeisiin liittyviä palvelukuvauksia kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. Sivustolta voi esimerkiksi hakea tietoja ja palveluja parisuhteeseen, työnhakuun tai terveyden ylläpitämiseen, yrityksen perustamiseen, rahoituksen suunnitteluun tai vastuisiin ja velvoitteisiin.

Suomi.fi-sivuston repertuaari on laaja. Tarvitaan hyvin monien erilaisten alojen asiantuntemusta, jotta tällainen tietopaketti saadaan kasattua. Lisäksi pitää yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita ja palveluja. AuroraAI lisää tähän vielä sähköisen yksilön ja sen historian, ja algoritmin. Tämä kasaa tietysti runsaasti haasteita järjestelmän ja sen eri ulottuvuuksien hallintaan ja toteutukseen.

Sekä AuroraAI että Suomi.fi pyrkivät tukemaan elämää eri tilanteissa uutta teknologiaa hyödyntäen. Hyvin käyntiin lähteneen kehitystyön suurin haaste lienee siinä, kuinka teknologia saadaan konkreettisesti tukemaan ihmisten elämänmuotoja, tarpeita ja elämäntilanteita. Kuinka järjestelmä saadaan saavutettavaksi ihmisille kaikenlaisissa elämäntilanteissa, ja kuinka palvelukokonaisuudet saadaan toimiviksi? Kuinka esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastolla kuukausia ympärivuorokautisen hoitolaitoksen paikkaa odottava vanhus ja hänen tarpeensa otetaan huomioon? Miten koronaviruksen tyhjentämän tilauskannan kanssa painiskeleva yrittäjä saavuttaa hyödyn järjestelmän kautta?

Erilaiset elämäntilanteet luovat erilaisia haasteita ihmisille, joiden ratkaisemiseen AuroraAI:n ja Suomi.fi-sivuston rakentajat ja ylläpitäjät tarvitsevat monenlaista asiantuntijuutta; tekoälyteknologia sinänsä lienee tässä pienin haaste. Teknologisten järjestelmien lisäksi tarvitsemme myös inhimillisyyttä ja ihmisiä hyödyntämään järjestelmiä ja arvioimaan niiden tuottamia ratkaisuja.

Kirjoittaja: Nina Wessberg (VTT)

Kuva: VTT