Työkaluja tekoälysovellusten eettiseen kehittämiseen ja käyttöön

Tekoälystä puhutaan kaikkialla ja sen sovelluskohteet laajenevat jatkuvasti. Tekoälyn käytöllä tavoitellaan positiivisia vaikutuksia, mutta samalla sen rooli aiheuttaa huolta mm. sosiaalisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Kehitys luo paineita tekoälyn eettisten ja kestävien pelisääntöjen luomiselle.

Tampereen, Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistojen sekä VTT Oy:n ETAIROS (Ethical AI for the Governance of the Society) -hanke tutkii tekoälyn soveltamista ja etsii tapoja huomioida eettiset kysymykset tekoälyn kehittämisessä ja käytössä yhteiskunnan ohjauksen näkökulmasta.

Työkaluja sovellusten kehittäjille ja käyttäjille

Tutkimushankkeessa paneudutaan käytännön sovellusalueisiin, joilla tekoälyn kehittämiseen ja käyttöön liittyy erityiskysymyksiä. Näitä teema-alueita ovat esimerkiksi liikenne, turvallisuus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä väestön ikääntyminen. Hanke etsii vastauksia erilaisiin tekoälyn suunnittelua ja käyttöä koskeviin kysymyksiin: Miten tekoälyä voidaan hyödyntää paremman johtamisen ja päätöksenteon tukena? Miten varmistetaan, ettei tekoälyn käyttö johda syrjintään? Mitä velvoitteita rekisterinpitäjillä tulisi olla tekoälyn käytössä ja tiedon varastoinnissa? Mitä eettisiä seikkoja pitää huomioida, kun suunnitellaan teknisiä ratkaisuja kuten autonomisia ajoneuvoja tai terveydenhuollon ratkaisuja?

”Tavoitteenamme on löytää sellaisia ratkaisuja, joiden avulla tekoälyä voidaan parhaiten hyödyntää julkisessa palvelutuotannossa ja ohjauksessa. Haluamme luoda käytännön toimintamalleja ja työkaluja, jotka auttavat sekä tekoälysovellusten tekijöitä että näiden käyttäjiä huomiomaan eettiset kysymykset”, sanoo hankkeen johtaja, professori Jyrki Nummenmaa Tampereen yliopistosta.

” Sovelluskehityksen työkalujen lisäksi hankkeessa kehitetään julkisen sektorin toimijoille välineitä kuten periaatteita ja toimintaohjeita tekoälyn eettiseen suunnitteluun ja käyttöön sekä tekoälyn käytön hallintaan”, kertoo johtava tutkija Jaana Leikas VTT:ltä.

Ratkaisuja kehitetään yhteistyössä

Ainutlaatuisen hankkeesta tekee sen monialaisuus. Mukana on muun muassa tietojenkäsittelytieteen, moraalifilosofian, tilastotieteen, psykologian, tietohallinnon, kognitiotieteiden, muotoilun ja julkishallinnon tutkijoita.

Hankkeessa tehdään myös tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien välillä, ja mukana on julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. ”Tekoäly koskettaa kaikkia yhteiskunnan osa-alueita ja eri toimijoilla on erilaisia tarpeita, toiveita ja huolia tekoälyn käyttöön liittyen. Tämä koskettaa niin julkisia toimijoita kuin yrityksiä, sillä tekoälyn sovelluksia tullaan luultavasti säätelemään voimakkaammin mitä enemmän huolta niistä esiintyy. On ensiarvoisen tärkeää, että eri toimijoiden välille syntyy dialogia ja ratkaisuja kehitetään yhdessä”, sanoo tutkimushankkeen vuorovaikutuksesta ja viestinnästä vastaava dosentti, vanhempi asiantuntija Kalle Piirainen 4FRONT Oy:stä.

Elokuussa käynnistyneen tutkimushankkeen ensimmäinen vaihe jatkuu vuoteen 2022 asti. ETAIROS-hankkeen on rahoittanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hankkeen toteutuksesta vastaa ETAIROS-tutkimuskonsortio, jonka partnereina ovat Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, VTT Oy sekä 4FRONT Oy.