Julkaisut

Sigfrids, A., Nieminen, M., Leikas, J., Karvonen, A. & Pikkuaho, P. (2023)

Julkishallinto tukemassa eettisen tekoäly-yhteiskunnan rakentamista: Katsaus tekoälyn ohjauskeinoihin ja politiikkatoimenpiteisiin

Tekoälysovelluksiin liittyy sosiaalisia riskejä ja uhkia, joita ei nykyisillä julkisilla ohjauskeinoilla pystytä riittävästi hahmottamaan ja ehkäisemään. Tässä ETAIROS-raportissa tarkastellaan keinoja julkisen hallinnon ohjaus- ja koordinaatiomekanismien parantamiseksi.

Raportti avaa näkymiä tekoälykehityksen haasteiden ja riskien tunnistamiseen, ennakointiin ja hallintaan. Raportissa kuvataan, millaisten institutionaalisten mekanismien ja periaatteiden avulla on mahdollista omaksua eettisiä ja vastuullisia käytäntöjä. Onnistuessaan julkinen ohjaus koordinoi politiikkatoimia nykyistä selvemmin ja luotsaa tekoälyn kehittäjiä ja käyttäjiä kohti yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan yhteistä hyvää.

Raportti esittelee tekoälyn julkisen ohjauksen kehittämiseen suuntaa antavan OSKI-mallin (Osallistava, Soveltuva, Kokonaisvaltainen ja Institutionalisoitu). Samalla se rohkaisee keskusteluun erilaisista toimenpiteistä, jotka tukevat vastuullista tekoälyn hyödyntämistä Suomessa. Raportti pohjautuu laajaan kirjallisuusselvitykseen.

Sigfrids, A., Nieminen, M., Leikas, J., Karvonen, A., & Pikkuaho, P. (2023). Julkishallinto tukemassa eettisen tekoäly-yhteiskunnan rakentamista: Katsaus tekoälyn ohjauskeinoihin ja politiikkatoimenpiteisiin. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology No. 421

Etairos / Suunnittelun tutkimusalue (WP3) (2023)

Eettisen suunnittelun diskurssi: Älykkään teknologian ja sen etiikan suunnittelu – Esimerkkitapaus diabetes

Eettisen suunnittelun diskurssi: Älykkään teknologian ja sen etiikan suunnittelu – Esimerkkitapaus diabetes sisältää eettisen suunnitteludiskurssin kuvauksen, jossa tapausesimerkkinä toimii II-tyypin diabeteksen ehkäiseminen. Ontologia, jolle tapausesimerkki perustuu, on luonteeltaan yleismaailmallinen. Toisin sanoen sitä voidaan hyödyntää minkä tahansa suunnitteludiskurssin ohjaamiseksi.

Dokumentti on tarkoitettu selailtavaksi, eli sen sisältöä tarkastelemalla voi reflektoida, onko omassa suunnittelutyössä jokin keskeinen näkökulma jäänyt vaille huomiota, kun tarkoitus on istuttaa eettisen diskurssin näkökulmia osaksi suunnittelutyötä.

Julkaisun on kirjoittanut ETAIROS-hankkeen Suunnittelun tutkimusalue yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen (HYVAKS) sairaalapalveluiden arviointi- ja kehittäjäylilääkärin Teuvo Antikaisen kanssa.

Salonen, T-T., Rilla, N., & Pikkuaho, P. (2023)

Eettinen tekoäly autonomisissa järjestelmissä

Autonomiset järjestelmät voivat lisätä turvallisuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä, mutta järjestelmien ohjelmointiin ja käyttöön liittyy kuitenkin monia eettisiä kysymyksiä. Tässä katsauksessa tarkastellaan tekoälyyn liittyvien arvojen muodostumista kolmessa autonomiseen liikkumiseen liittyvässä kontekstissa: raitiovaunuliikenteessä, yksityisautoilussa ja meriliikenteessä. Tarkoituksena on tuoda esille tekoälyn kehitykseen ja käyttöönottoon liittyvää arvokeskustelua, erityisesti käyttäjien näkökulmasta.

Salonen, T-T., Rilla, N., & Pikkuaho, P. (2023). Eettinen tekoäly autonomisissa järjestelmissä. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology No. 418

Etiikka ja älykkäiden teknologioiden suunnittelu

Miten teknologiamurros vaikuttaa julkishallinnon kehittämiseen? Miten julkishallinnon toimintoja ja niihin liittyviä älykkäitä teknologioita kehitetään eettisesti kestävällä tavalla? Mitä tulisi huomioida innovaatio- ja suunnitteluprosessien organisoimisessa? Entä älykkään järjestelmän hallinnassa?

ETAIROS-hankkeen Etiikka ja älykkäiden teknologioiden suunnittelu -julkaisussa muotoillaan keskeisimmät, eettisesti merkitykselliset tekoälysovellusten kehittämistä koskevat kysymykset.

ETAIROS 2019

Vaikuttavuuskertomus: Kohti eettistä ja vastuullista autonomista liikennettä

Etairoksessa tarkastellaan autonomisten järjestelmien ja ihmisen uudenlaista vuorovaikutusta ja sen vaikutuksesta muotoutuvien käyttötapojen merkitystä turvallisuuden ja päätöksenteon kannalta. Hankkeen tavoitteena on kehittää sovellettavissa olevia eettisiä ja vastuullisia toimintamalleja autonomisten teknologioiden ja järjestelmien suunnitteluun ja soveltamiseen liikenteessä, ennakoida autonomisten järjestelmien käyttöönoton erilaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, luoda riskienarviointityökalu, jota voidaan hyödyntää myös autonomisten järjestelmien kehittämisessä, sekä kehittää tarvittavaa ohjausta ja säätelyä yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa autonomisten järjestelmien käyttöä varten erityisesti tieliikenteessä ja merenkulussa.

ETAIROS 2019

Vaikuttavuuskertomus:Yhteiskunnallinen turvallisuus ja vakaus – Tekoälyn käyttö ja rooli monitoimijayhteistyössä, ennalta ehkäisyssä sekä informaatio-ohjauksessa

Tekoäly on yhä keskeisempi tekijä kansallista ja yhteiskunnallista turvallisuutta ja vakautta tukevien järjestelmien kehittämisessä. ETAIROS-hankkeessa tavoitellaan pysyvää vaikuttavuutta kehittämällä yleisiä turvallisuutta ja yhteiskunnallista vakautta tukevien tekoälysovellusten käyttöönottoa ja käyttämistapoja koskevia eettisiä ja sosiaalisia toimintamalleja, sekä pyritään tukemaan tekoälyn soveltamisen sääntöpohjaisuutta. Jokainen teknologinen kehitysaskel muuttaa työtapoja ja yhteiskunnan rakenteita. Syntyy uusia tarpeita muuttaa työtapoja, koulustusta, innovaatiojärjestelmiä ja sosiaalisia toimintamalleja.

ETAIROS 2019

Vaikuttavuuskertomus: Hyvää elämää kotona eettisesti kestävän teknologian turvin

Tekoälyyn kohdistuu merkittäviä odotuksia ikääntyvän väestön kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja sosiaalisten voimavarojen vahvistamiseen liittyen. Tekoälyä voitanee hyödyntää mm. ihmisten toimintakyvyn seuraamiseen, erilaisten tiedonhallinta-alustojen ja asiakastietojärjestelmien luomiseen, diagnostiikan kehittämiseen, sekä lääkehuollon, logistiikan, palveluprosessien ja johtamiskäytäntöjen parantamiseen. ETAIROS on koostanut käsityksen siitä, kuinka asiakkaiden toimijuus toteutuu vanhustenhuollossa ja kotihoidossa, ja millaisia toimintamalleja ja toimijaverkostoja on käytössä käyttämällä sekä tieteellisiä että yhteissuunnittelun keinoja ja hyödyntämällä monitoimijaista otetta.

Koivisto, R., Leikas, J., Auvinen, H., Vakkuri, V., Saariluoma, P., Hakkarainen, J., & Koulu, R. (2019).

Tekoäly viranomaistoiminnassa – eettiset kysymykset ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja. (Artificial Intelligence in authority use – ethical and societal acceptance issues. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 14/2019).

Tekoälyn ja ohjelmistorobottien käyttö lisääntyy muuttaen prosesseja ja toimintatapoja niin kansalaisten, virkamiesten kuin koko yhteiskunnankin näkökulmasta. Yhteiskunnan arvojen mukainen eettinen toiminta ja siitä kumpuava luottamus tulisi säilyttää myös tekoälyn aikakaudella. Selvityksessä tarkastellaan käsityksiä etiikasta ja hyväksyttävyydestä yleisesti ja erityisesti teknologian kehittämisen ja käyttöönoton yhteydessä. Tekoälyn eettisyyteen viranomaistoiminnassa pureudutaan käyttötapausten avulla. Tuloksena on eettinen toimintamalli, joka ilmentää tekoälyä positiivisen muutoksen mahdollistaja sekä eettisyyteen ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyvien ongelmien ratkaisijana.

 

Leikas, J., Koivisto, R., & Gotcheva, N. (2019).

Ethical framework for designing autonomous systems

Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (ISSN 2199-8531).Special Issue on Technology Driven Innovation, Research Management and Policy Making. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2019, 5, 18

To gain the potential benefit of autonomous intelligent systems, their design and development need to be aligned with fundamental values and ethical principles. The article presents a review of ethical principles in the context of artificial intelligence design, and introduces an ethical framework for designing autonomous intelligent systems. The framework is based on an iterative, multidisciplinary perspective yet a systematic discussion during an Autonomous Intelligent Systems (AIS) design process, and on relevant ethical principles for the concept design of autonomous systems.