Tutkimushanke

Eettistä tekoälyä

Tekoäly tehostaa prosesseja, vapauttaa meidät rutiiniluontoisista tehtävistä, varmistaa turvallisuuttamme, ennakoi toimintaamme sekä jalostaa valtavista aineostomääristä käyttökelpoista tietoa ihmisen päätöksenteon tueksi. Sovelluskohteet ovat moninaiset ja alati laajenevat. Mutta miten varmistamme kehityksen rinnalla koneälyn soveltamisessa riittävän inhimillisyyden, ymmärryksen oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta?

ETAIROS (Ethical AI for the Governance of the Society) -hanke tutkii ja etsii tapoja huomioida eettiset kysymykset tekoälyn kehittämisessä ja käytössä eri toimialoilla sekä auttaa julkista hallintoa rakentamaan tekoälyä koskevaa ohjausta ja sääntelyä.

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:
·       Kuinka suunnitella eettisesti hyväksyttäviä tekoälyjärjestelmiä?
·       Kuinka käyttää tekoälyjärjestelmiä eettisesti hyväksyttävästi?
·       Kuinka säädellä tekoälyjärjestelmien käyttöä?

Tutkimushankkeen tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä ymmärrystä eettisten käytäntöjen ja pelisääntöjen välttämättömyydestä. Tutkimusviitekehyksen muodostavat viisi tutkimusaluetta ja kuusi teemaa. Tutkimusalueiden näkökulmia sovelletaan teemojen erityiskysymysten tarkastelussa.

Eettisten käytäntöjen ja pelisääntöjen edistäminen edellyttää toimia tekoälyn suunnittelussa ja käytössä. Tutkimushankkeessa paneudutaan mm.
·       eettisten ongelmien tunnistamiseen tekoälyn kehittämisessä ja käytössä
·       tekoälyjärjestelmien suunnittelumenetelmien kehittämiseen
·       tekoälyn ja ihmisen roolittamiseen järjestelmissä
·       analysoinnin ja simuloinnin hyödyntämiseen
·       koneoppimismenetelmien muokkaamiseen.

ETAIROS on Tampereen, Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen sekä VTT Oy:n yhteinen tutkimushanke, jossa työskentelee monialainen tutkijajoukko tietojenkäsittelyn, filosofian (sosiaalietiikan) , tilastotieteen (koneoppimisen), oikeustieteen, kognitiotieteen, hallintotieteen ja yhteiskuntatieteen aloilta.

Tutkimusalueet

Tutkimusalueet

ETAIROS-hankkeessa on viisi tutkimusaluetta: ennakointi, etiikka, suunnittelu, koneoppiminen sekä tekoälyä koskeva yhteiskunnallinen koordinointi ja ohjaus.

Ennakointi: Ennakointi tuottavaa tietoa ja signaaleja tutkimushankkeen teemojen sosiaalis-teknisestä tulevaisuudesta. Tulevaisuusluotaus auttaa hahmottamaan uusia tekoälysovelluksia ja sovelluskohteita sekä näiden yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Etiikka: Etiikan tutkijat pureutuvat tekoälyyn liittyviin eettisiin erityiskysymyksiin ja antavat suuntaviivoja eettisten riskien arvioinnille eri sovellusalueilla.

Suunnittelu: Tutkimusalueella tarkastellaan tekoälyn suunnittelun eettisiä periaatteita ja kehitetään suunnittelu-, mallinnus- ja simulointityökaluja eettisen tekoälyn edistämiseksi. Tekoälysovellusten kehittämisessä ei ole kyse ainoastaan teknologisista ratkaisuista, vaan suunnittelussa on huomioitava myös  sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, poliittisia ja juridisia näkökulmia.

Koneoppiminen: Tekoälyn suunnittelutyökalut ovat vuorovaikutuksessa koneoppimisessa kehitettyjen eettisten koneoppimisalgoritmien kanssa. Koneoppiminen tarjoaa myös testaus- ja sovellusalustan tekoälyn käytölle julkisessa hallinnossa ja ohjauksessa.

Koordinaatio ja ohjaus:  Tutkimusalue keskittyy hallintomenetelmien ja sääntelymallien kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tukea sekä yhteiskunnallista ohjausta että toimijoiden itsesääntelyä.

Teemat

tekoälyn eettinen käyttö sosiaali- ja terveyspalvelut Social and Health Care

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Millainen tekoälyn käyttö on terveydenhuollossa yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja suotavaa? Miten henkilötietojen ja näytteiden eettinen hyödyntäminen varmistetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden kehittämisessä? Miten taataan, ettei tekoälyn käyttö johda syrjintään?

Tekoälyllä on sosiaali- ja terveyspalveluissa moninaisia sovelluksia. Sen avulla voidaan diagnosoida sairauksia, suunnitella palveluverkkoa ja hoitomuotoja sekä parantaa järjestelmän vaikuttavuutta. Tekoälyn hyödyntämiseen liittyy kuitenkin moniulotteisia ja toistaiseksi ratkaisemattomia eettisiä kysymyksiä, joihin ETAIROS-hankkeessa paneudutaan.

Tapaustutkimusten kumppanit: Helsingin kaupunki, KELA, Keravan kaupunki, Keski-Suomen hyvinvointialue, Megical, Sosiaali- ja terveysministeriö  sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

tekoälyn eettinen käyttö ikääntyminen kotihoito aging population

Ikääntyminen

Miten hoivarobotteja voidaan hyödyntää? Millaisia ihmisoikeuskysymyksiä tekoälyn suunnittelussa ja käytössä tulee huomioida? Miten teknologia ja tieto voivat mahdollistaa ikääntyvien asumisen omissa kodeissaan huomioiden kuitenkin yksityisyyden?

Tekoäly voi auttaa yhteiskuntaa sopeutumaan ikääntymisen luomiin haasteisiin – yksilön oikeuksia unohtamatta. Kuten muillakin aloilla, tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen tarvitaan kuitenkin yhteisiä pelisääntöjä.

Tapaustutkimusten kumppanit: Finanssiala ry, Sosiaali- ja terveysministeriö, Tampereen kaupunki sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

tekoälyn eettinen käyttö yhteiskunnallinen vakaus safety

Yhteiskunnallinen vakaus

Miten tekoälyn avulla voidaan hallita riskejä? Miten tekoäly auttaa estämään onnettomuuksia?

Tekoälyyn ja turvallisuuteen liittyvät eettiset kysymykset ovat moninaisia. Tekoälyn avulla voidaan hallita riskejä ja ehkäistä onnettomuuksia. Samalla tekoäly monimutkaistaa turvallisuusympäristöä ja luo uusia uhkia. ETAIROS-hankkeessa paneudutaan siihen, miten tekoälyn avulla voidaan lisätä turvallisuutta ja hallita riskejä.

Tapaustutkimusten kumppanit: Lassila & Tikanoja, Newsec, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö ja Sello.

Turvallisuus

Millaisia vaikutuksia tekoälyllä on kansainväliseen politikkaan ja diplomatiaan? Miten tekoälyä voidaan hyödyntää maanpuolustuksessa? Miten ratkotaan autonomisten aseiden käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä?

Tekoäly voi auttaa tunnistamaan ulkopuolelta tulevia uhkia, tehostamaan puolustusta ja tukemaan päätöksentekoa. ETAIROS-hanke tutkii, miten tekoälyä voidaan hyödyntää puolustuksessa ja yhteiskunnallisen vakauden varmistamisessa –  eettiset näkökulmat huomioiden.

Tapaustutkimusten kumppanit: Maahanmuuttovirasto, Puolustusministeriö ja Ulkoministeriö.

tekoälyn eettinen käyttö autonomiset järjestelmät autonomous systems

Autonomiset järjestelmät

Miten itseohjautuvat autot ja muut liikennevälineet muuttavat liikennettä ja miten ne voisivat lisätä liikenneturvallisuutta? Missä määrin autonomisten järjestelmien tulee olla eettisiä? Miten eettisyys voi toimia kilpailuetuna autonomisten järjestelmien kehityksessä?

Autonomisilla järjestelmillä tarkoitetaan itseohjautuvia autoja, laivoja, junia, erilaisia koneita ja sekä kokonaisia teollisuusjärjestelmiä. Ne voivat lisätä turvallisuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä, mutta järjestelmien ohjelmointiin ja käyttöön liittyy kuitenkin monimutkaisia eettisiä kysymyksiä, joihin hankkeessa pureudutaan.

Tapaustutkimusten kumppanit: Kongsberg, RAAS (Research Alliance for Autonomous Systems), Ramboll ja Traficom.

yhteiskunnallinen ohjaus ja sääntely tekoälyn eettinen käyttö Holistic Governance

Ohjaus ja sääntely

Millaisia keinoja yhteiskunnalla on tekoälysovellusten kehittämisen ja käytön sääntelyyn? Millaisia ohjeita ja työkaluja tekoälyn soveltamiseen tarvitaan? Miten tekoälysovellusten avulla voidaan palvella kansalaisia nykyistä paremmin?

Tekoäly tarjoaa yhteiskunnalle mahdollisuuksia entistä paremman ja tehokkaamman sääntelyn luomiseen. Samalla tekoäly asettaa sääntelylle ja ohjaukselle uusia haasteita: sääntöjä joudutaan luomaan jatkuvan muutoksen keskellä ja sovellusten kehityskulkua on vaikea ennakoida.

Tapaustutkimusten kumppanit: Finanssiala ry, Finnish Centre for Artificial Intelligence (FCAI), Fondia, Fourkind, Puolustusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ulkoministeriö, Valtioneuvoston kanslia sekä Valtionvarainministeriö.